1. Institusi zakat merupakan institusi penting dalam ekonomi Islam. Jelaskan fungsi dan perlaksanaan zakat pada zaman khalifah Al-Rasyidin hingga zaman Bani Umayyah


download 257.78 Kb.
jeneng1. Institusi zakat merupakan institusi penting dalam ekonomi Islam. Jelaskan fungsi dan perlaksanaan zakat pada zaman khalifah Al-Rasyidin hingga zaman Bani Umayyah
Kaca1/5
KoleksiDokumen
e.kabeh-ngerti.com > Ekonomi > Dokumen
  1   2   3   4   5

Modul Soalan Sejarah 1- STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.cc

TEMA 4 (EKONOMI)


1. Institusi zakat merupakan institusi penting dalam ekonomi Islam.Jelaskan fungsi dan perlaksanaan zakat pada zaman khalifah Al-Rasyidin hingga zaman Bani Umayyah.
Pengenalan: 1. Konsep zakat

 • zakat adalah rukun Islam yang ketiga-wajib apabila cukup syarat seperti cukup haul dan nisab

 • berasal daripada perkataan Arab yang bermakna penambahan atau kesucian

 • dari segi syarak, zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta apabila sudah sampai nisab dan haul(setahun)

 • diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

 • Zakat dapat membersih jiwa dan hati daripada perasaan tamak.

 • Zakat dapat membawa kesuburan harta.

 • Zakat wajib- dituntut mengikut Al-Quran dan Sunnah

 • Jenis-jenis zakat.
 1. Latar belakang khalifah Al-Rasyidin
 1. Latar belakang Bani UmayyahIsi


 1. Jenis zakat dan kadar zakat zaman Khalifah Al-Rasyidin dan Bani Umayyah sama.

 • zakat tanaman- kawasan yang diairi – 10%

 • kawasan yang tidak diairi - 20%
  1. Zaman khalifah Abu Bakar As-Siddiq

 • berfungsi sebagai ujian terhadap keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Allah SWT.

 • Zakat difardhukan ke atas umat Islam pada tahun ke-2H

 • berfungsi untuk mengeratkan hubungan persaudaraan antara golongan kaya dan miskin.

 • mengurangkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin

 • fungsi zakat untuk membantu golongan seperti fakir,miskin,amail,muallaf, hamba yang hendak memerdekakan diri,orng yang berhutang untuk jalan Allah dan musafir.

 • Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengistiharkan perang ke atas umat Islam yang enggan membayar zakat.
 1. Khalifah Umar Al-Khattab

 • perluasan kuasa dan kawasan pengaruh Islam telah bertambah

 • perlaksanaan institusi zakat semakin terserlah

 • mendirikan sebuah Diwan yang dikenali sebagai Baitulmal untuk menguruskan urusan zakat dan cukai.

 • hasil kutipan digunakan untuk membayar gaji tentera Islam


 1. Zaman Bani Umayyah
 • Khalifah Umar Abd.Aziz telah menubuhkan semula institusi zakat dalam bentuk asal. Beliau melantik amil/pemungut zakat di bahagian-bahagian berbeza dunia Islam untuk memungut zakat.
 • Pada zaman Umar ,masyarakat Islam digalakkan bekerja keras sehingga menjadi masyarakat yang kaya raya.
 • Kenyataan Umar – bahawa pengumpulan harta (tidak mengeluarkan zakat )boleh menyebabkan seseorang memuja harta dan mengurangkan ras cinta terhadap Allah yang membawa syirik
 • Kemakmuran masyarakat Islam pada zaman Umar jelas apabila tidak seorangpun layak menerima zakat
 • zakat terbahagi kepada 5 bahagian:

 • Zakat emas dan perak -2.5%

 • Zakat binatang ternakan,unta, kambing,lembu- 2.5%

 • Zakat barang perdagangan- 2.5%

 • Zakat galian dan harta

 • Zakat tanaman dan buah-buahan

 • Kerajaan Bani Umayyah tubuhkan sebuah jabatan dipanggil Diwan al-Kharaj yang bertugas mengutip cukai serta mengeluarkan perbelanjaan negara.


Kesimpulan:


 • Fungsi dan peranan zakat dalam ekonomi Islam sangat penting

 • Perlaksanaan zakat dapat menjamin keadilan dan keamanan social


2. Terangkan sejarah perkembangan matawang dalam Islam.
Pendahuluan:
Wang ialah benda yang dipersetujuai oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk menjalankan kegiatan pertukaran dan perdagangan. Ciri-ciri mudah dibawa ,mudah disimpan,tanpa mengurangkan nilainya, tahan lama,jumlahnya terhad, bahannya daripada mutu yang sama. Sejarah-kemunculanya kerana keperluan manusia kepada wang dan kesukaran sistem barter.
Orang Islam tidak mempunyai matawang sendiri,kebanyakan nya ditiru dan diubah suai dapada matawang asing seperti Rom, Parsi dan Yunani. -matawang awal-matawang Rom berbentuk wang dinar emas dan wang Parsi –dirham perak -penggunaan sejak zaman Rasulullah tetapi distandartkan semasa zaman Khalifah Abd Malik b.Marwan. Abadke-7M baru matawang dihasilkan

ISI


 1. Perkembangan matawang Islam
  1. Zaman Khulafah al-Rasyidin
   • semasa zaman khulifah Umar al-Khattab diselaraskan matawang perak dan emas(nomisma) kepada 3 jenis mengikut lokasi dan wilayah umat Islam.
   • khalifah Ali-terdapat usaha untuk mengadakan reformasi mata wang dirham dengan mencetak huruf khat kufi pada matawang-wang pertama dikeluarkn di Basrah kurang sambutan dan berkualiti rendah.
    1. Zaman Kerajaan Bani Umayyah

  • Khalifah Abdul Malik b.Marwan memperkenlkan matawang standart pada 694M

  • Memperkenalkan matawang Islam dinar emas dan dirham perak yang terdapat catatan tarikh keluaran,nama pujian kepada Allah,nama khalifah,dan tempat dicetak

  • Penciptaan matawang khalifah Abdul Malik mendorong gabenor dan pegawai-pegawai mencipta mata wang baru di wilayah masing-masing seperti al-Hjjah Yusuf al-Taqafi mencipta matawang perak di Basrah

  • Matawang tembaga (fals) turut dicipta dan mempunyai cirri-ciri yang sama seperti dirham dan dinar emas.
   1. Kerajaan Bani Abbasiyah

  • tiada matawang baru dicipta tetapi pengedaran dan penggunaan matawang amat jelas dalam pentadbiran dan pemerintahan.

  • Contoh: tafsiran cukai tahunan dan belanjawan khalifah di Baghdad menggunakan sistem matawang.
   1. Asia Timur dan India

  • Ada usaha menggantikan matawang dinar emas dan matawang yang lain.

  • Semasa kerajaan Mongol dan kesultanan Delhi terdapat penggunaaan matawang yang dikenali sebagai ashrafi diperbuat daripada emas.

  • Matawang emas (tanka) dijadikan matawang rasmi zaman pemerintahan Monghul
   1. Nusantara
  • Samutdra Pasia dan Acheh menggunakan mata wang bersaiz kecil dan mempunyai pengaruh Arab seperti huruf Arab,tahun hijrah,lambing bulan bintang dll.

  • Di Melaka penggunaaan matawang mempunyai unsur Islam dan Arab semasa pemerintahan Sultan Muzffar Shah(1445) dan Sultan Ahmad Shah(1510M).
   1. Peranan matawang Islam:
 • pembayaran zakat –kewajipan zakat dalam al-Quran dan nisab serta kadar zakat ditentukan oleh hadith seperti zakat perniagaan,emas,perak dan lain-lain.

 • cukai –menentukan kadar bayaran umat Islam dan bukan Islam seperti kadar cukai kharaj berdasarkan matawang dirham iaitu 10 dirham berdasarkan setiap unit tanah pertanian

 • perbelanjaan-sejak zaman Rasulullah SAW lagi,semua urusan perdagangan,jual beli, hutang dan lain-lain mengikut nilaian matawang bukannya sistem barter.

 • belanjawan-menentukan belanjawan seperti gaji,elaun,simpanan baitulmal,sewaan ,cukai tahunan dan lain-lain. Contohnya bayaran gaji tentera pada zaman Kerajaan Bani Umayyah dan Abbasiah.

 • alat perimbangan social-memelihara perimbangan social masyarakat ,mengelakkan penipuan dan penindasan melalui sistem barter.

 • lambing negara Islam – satu artifak penting sebagai bukti keislaman sesebuah negara.Matawang menjelaskan agama,sistem pentadbiran dan pengaruh yang diterima oleh sesebuah kerajaan.

 • mudah dibawa- matawang lebih ringanKesimpulan:


  • Tamadun Islam sejak tahap awal amat mementingkan aktiviti ekonomi

  • Penggunaan matawang Islam membuktikan bahawa Islam memberatkan hal tersebut.


3. Jelaskan perbezaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang

diamalkan di barat.
Pengenalan:


 1. perkataan ekonomi daripada bahasa Greek bermaksud pengurusan rumahtangga. Routedge Dictionary of Economy iaah kaedah umum manusia/individu berkerjasama untuk memenuhi kehendak material manusia. ekonomi ialah ilmu mengkaji pertukaran dan penggunaan bahan/barang pebagai dan terhad.
 1. system ekonomi Isam diasaskan oeh Nabi Muhammad SAW di tanah Arab berpandukan wahyu.
 1. system ekonomi kapitalis berasaskan pemilikan harta sendiri serta perniagaan dan perusahaan bermatlamatkan pulangan kebendaan dan kewangan.ISI
Konsep

 • Islam menekankan usaha mencari rezeki yang halal ,tanpa menindas dan kerana Allah.

 • Barat meletakkan keuntungan material semata-mata


Pemilikan harta

 • Islam menganggap harta keka yaan adaah miik Allah dan diberikan milik sementara kepada manusia.

 • Barat anggap harta adaah milik individu.


Matlamat


 • Usaha mencari rezeki dalam Islam adalah untuk mendapat keredaan Allah di dunia dan di akhirat.

 • Untuk memaksimakan untung ,majikan menindas pekerja,bayar gaji yang rendah dan nafikan hak mereka.

 • Barat – untuk kepuasan individu semata-mata.


Agihan kekayaan


 • Isam mensyaratkan kekayaan yang diperoleh bukan untuk individu semata-mata,malah dikenakan zakat bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik.

 • Ekonomi barat meletakkan kekayaan yang diperoleh adalah hak individuEkonomi yang memudaratkan awam

  • Isam mensyaratkan aktiviti ekonomi yang dijalankan bagi kesejahteraan awam.Aktiviti yang memudaratkan seperti judi,arak,pelacur,riba dan sebagainya diharamkan.

  • Barat mengiktiraf kegiatan ini.


Kebebasan mencari rezeki


 • Masyarakat Islam bebas mencari rezeki namun kerajaan berhak campur tangan bagi menjaga kepentingan umum

 • Kapitalis menuntut agar tidak campur tangan dari kerajaan ‘ laissez faire’


Kesimpulan:
Sistem ekonomi Islam dan system ekonomi kapitalis adalah berbeza kerana ekonomi Islam berdasarkan sunnah dan wahyu sedangkan kapitalis adalah ciptaan manusia.

4. Huraikan dengan memberikan sebab-sebab mengapa perdagangan menjadi aspek yang penting di daam kehidupan orang Arab pada zaman Jahiliah.
Pengenalan


 1. Masyarkat Jahiliah terdiri daripada golongan Badwi (orang dewasa) dan golongan Hadari (orang kota)
 1. Kebanyakan penduduk Hadari adaah pedagang sebagai kafilah dan merantau jauh daripada wilayah.
 1. kafilah mempunyai kelengkapan,menghantar pengintip-pengintip untuk meninjau keadaan sepanjang perjalanan pengawal-pengawal untuk menjaga keselamatan gerombolan.
 1. Sebelum 6M – Yaman dijajah oleh Habsyah diikuti Parsi.Pusat perdagangan Berpindah ke Hijaz,tengah Tanah Arab.Isi
Faktor-faktor kepentingan perdagangan


 1. Wujud sistem perhubungan jalan perdagangan

  • menghubung kawasan terpencil

  • kafiah berani merentas padang pasir yang mencabar.
   1. Meningkat imej
    • kabilah Quraish terkenal sebagai pedagang.Mereka membuat perjanjian dengan puak-puak Badwi bagi memastikan bekalan mereka sampai dan dengan syarat mereka tidak mengganggu pedagang Quraish sejak zaman Hasyim.

 1. perdagngan dengan Rom dan Parsi

  • Orang Rom berdagang dengan Mekah –mendapat barang mewah seperti sutera.

  • Menggalakkan orang Arab terlibat dalam perdagangan.
 1. sifat orang Arab- sabar, lasak dan aktif- sesuai untuk merempuh padang pasir untuk berdagang.
 1. Muka bumi padang pasir

 • Muka bumi yang tandus ,kurang hasil pertanian

 • Perdagangan untuk mendapat bahan makanan
  1. Sumber ekonomi

   • Perdagangan sebagai sumber ekonomi sejak zaman Saba dan kota Mekah
 1. Mendapatkan barang dagangan

  • Mekah,Syiria,Mesir-gandum,minyak zaiton,beras ,jagung

  • Mekah ke Yaman- dapat minyak wangi, kemenyan, sutera, logam, kulit, senjata dan rempah.
 1. Pusat-pusat perdagangan antarabangsa

 • Maarib-Saba

 • Zafar-Himyar

 • Anbat,Palmya,Ghassan,

 • Hirah di Utara Arab

 • Mekah –tengah Arab.
  1. Mekah- Quraish mewujudkan system perdagangan

   • Musim panas – ke utara

   • Musim dingin - ke selatan
 1. Pasar perdagangan

  • Pasar Ukaz, Zumajjas dan A-Majinah –di Hijaz
 1. Jaminan keselamatan musim haji/bulan haram – Muharram. Zuhijjah,Zukaedah dan Rejab dilarang berlaku perang dan pembunuhan.


Kesimpulan:


 • Sejak zaman Jahiliah orang Arab memang terkenal sebagai pedagang. Mereka telah sampai hingga ke India, China dan Asia Tenggara.

 • Nabi Muhammad saw sendiri seorang contoh yang jujur

 • Selepas Islam,pedagangan menjadi bertambah maju.


5. Jelaskan perbezaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang

diamalkan di barat.
Pengenalan
1. perkataan ekonomi daripada bahasa Greek bermaksud pengurusan rumahtangga.

Routedge Dictionary of Economy iaah kaedah umum manusia/individu berkerjasama untuk memenuhi kehendak material manusia.

ekonomi ialah ilmu mengkaji pertukaran dan penggunaan bahan/barang pebagai dan terhad.

2. system ekonomi Isam diasaskan oeh Nabi Muhammad SAW di tanah Arab berpandukan wahyu.

3. system ekonomi kapitalis berasaskan pemilikan harta sendiri serta perniagaan dan perusahaan bermatlamatkan pulangan kebendaan dan kewangan.
Isi
1. Konsep

 • Islam menekankan usaha mencari rezeki yang halal ,tanpa menindas dan kerana Allah.

 • Barat meletakkan keuntungan material semata-mata


2. Pemilikan harta

 • Islam menganggap harta keka yaan adaah miik Allah dan diberikan milik sementara kepada manusia.

 • Barat anggap harta adaah milik individu.

  1   2   3   4   5

Share ing jaringan sosial


Similar:

Pengaruh pembiayaan bank syariah, zakat, pdb dan inflasi terhadap...

Media massa seringkali hanya dipandang sebagai institusi sosial,...

Abstrak: Agama Islam adalah agama yang komprehensif. Sebagai umat...

Sistem Keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas...

Mengenali Islam, Sumber Hukum Islam, Tauhidillah, Alam dan manusia...

Brand sebagai informasi sangat penting dalam meraih harapan konsumen...

Masalah fungsi uang dan sistem perbankan islam

Kompetensi Dasar : Kerjasama Ekonomi Dalam Islam

Jelaskan secara umum tentang ciri-ciri Negara dan Bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka

Commodity murabahah product (cmp) dalam perspektif hukum ekonomi islam

Ekonomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
e.kabeh-ngerti.com
.. Home